Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Niniejszy regulamin określa:

– zasady korzystania przez użytkowników z serwisu www.targi-expo.com, w którego ramach WALKER COMPANY Robert Wołejnio zamieszcza informacje dotyczące szeroko pojętej tematyki firm targowych,
– zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu www.targi-expo.com,
– zasady przesyłania informacji handlowych,
– zasady wykorzystywania plików cookies w ramach serwisu www.targi-expo.com.
Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z naszego serwisu.

II. DEFINICJE.

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:
WALKER COMPANY Robert Wołejnio z siedzibą na ul. Nowotomyska 1 64 - 300 Bukowiec , NIP: 7881432707;
Użytkownik – osoba korzystająca z zasobów serwisu www.targi-expo.com, w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie;
Serwis – serwis ogłoszeniowy Targi-Expo, poświęcony szeroko pojętej tematyce organizacji targów
Zasoby serwisu – udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonych w niniejszych Regulaminie materiały obejmujące w szczególności informacje, ogłoszenia, artykuły oraz formularze kontaktowe;
Operator serwisu – WALKER COMPANY Robert Wołejnio ;

Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

III. ZASADY DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU.

1. Zobowiązania WALKER COMPANY Robert Wołejnio .
Dostęp nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu. WALKER COMPANY Robert Wołejnio zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do przeglądania Zasobów serwisu na czas nieoznaczony jak również odpłatny dostęp do umieszczania informacji adresowej, handlowej.
2. Zobowiązania Użytkownika.
a) Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z dobrymi obyczajami.
b) Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do wszelkich materiałów i danych zawartych w Zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów i danych w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej innych niż zawarte w dozwolonych pakietach.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON.

1. WALKER COMPANY Robert Wołejnio oświadcza, że materiały i informacje składające się na Zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością, jednakże przedstawione informacje w żadnej mierze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Przedstawione informacje w ogłoszeniach i ewentualne wizualizacje mają jedynie charakter orientacyjny i poglądowy. WALKER COMPANY Robert Wołejnio nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o jakiekolwiek informacje uzyskane w wyniku korzystania z Zasobów serwisu.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Serwisie tekstów.

3. WALKER COMPANY Robert Wołejnio nie odpowiada za skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych oraz za przypadki braku dostępności Zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej.

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW ORAZ INFORMACJA HANDLOWA.

1. Na podstawie zgody Użytkownika, którego dane dotyczą, wyrażonej poprzez zaakceptowanie przez Użytkownika odpowiedniej informacji na formularzu w Serwisie www.targi-expo.com, dane osobowe Użytkownika w postaci: nazwy firmy, adresu e-mail i nr telefonu (oraz inne dane niezbędne do stworzenia ogłoszenia, jeśli zostaną przez Użytkownika podane z jego inicjatywy w opisie ogłoszenia) będą przetwarzane przez WALKER COMPANY Robert Wołejnio :
a) w zakresie niezbędnym do przedstawienia danego ogłoszenia w portalu www.targi-expo.com, w tym podmiotów współpracujących z WALKER COMPANY Robert Wołejnio w związku z wykonywanym przez WALKER COMPANY Robert Wołejnio pośrednictwem w zamieszczaniu ogłoszeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO,
b) w celu przesyłania informacji handlowych, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.).
2. Użytkownik poprzez zaznaczenie bądź niezaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu w serwisie www.targi-expo.com może wyrazić zgodę lub odmówić zgody na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo w każdym czasie odwołać niniejszą zgodę. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do WALKER COMPANY Robert Wołejnio kontakt@targi-expo.com stosownego żądania pochodzącego od adresu e-mail, którego żądanie dotyczy.
3. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, mogą być wysyłane informacje handlowe (zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy zawarcia współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO.
4. Administratorem podanych przez Użytkownika danych osobowych jest Robert Wołejnio, działająca pod firmą: „WALKER COMPANY Robert Wołejnio ”, z siedzibą na ul. Nowotomyska 1 64 - 300 Bukowiec, NIP: 7881432707, (dalej: „Administrator”).
5. Kontakt z Administratorem możliwy jest:
a) w formie pisemnej pod adresem: ul. Nowotomyska 1 64 - 300 Bukowiec.
b) w formie telefonicznej pod numerem telefonu: 607 050 037.
c) w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail: kontakt@targi-expo.com
6. Dane przechowywane będą do czasu uzyskania przez Administratora informacji o odstąpieniu przez Użytkownika od zamiaru zawarcia umowy.
7. Zebrane dane przekazane mogą zostać do podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora, które współpracują z Administratorem w zawieraniu umów.
8. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które dotyczą Użytkownika, prawo do sprostowania tych danych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.
9. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w ust. 1 Użytkownik może w każdej chwili cofnąć, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody. Wynika to z normy artykułu 7 ust. 3 Rozporządzenia RODO. Cofnięcie zgody możliwe jest w formie pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej kontaktując się z Administratorem.
10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie artykułu 77 Rozporządzenia RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korespondencja z organem możliwa jest pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. W przypadku chęci zaprenumerowania elektronicznych i bezpłatnych newsletterów wydawanych przez serwis www.targi-expo.com Użytkownik podaje w odpowiednim formularzu adres e-mail, który powinien spełniać przesłanki opisane niżej. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w podany wyżej sposób dane są dodawane do listy e-mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać Użytkownikowi zamówiony przez niego newsletter. Newsletter jest jedynie propozycją serwisu www.targi-expo.com Serwis targi-expo.com oraz WALKER COMPANY Robert Wołejnio nie odpowiadają za jego funkcjonalność, poprawne działanie ani nie ponoszą odpowiedzialności, o której mowa w części IV niniejszego Regulaminu. W każdym czasie Użytkownicy, którzy zamówili newsletter mają możliwość zrezygnowania z jego otrzymywania.
12. Podawany przez Użytkownika adres e-mail w newsletterze lub na czacie wyświetlanym w trybie offline powinien bezwzględnie być w postaci nieumożliwiającej identyfikację Użytkownika, a więc w postaci, w której nie jest możliwe bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie Użytkownika na podstawie nazwy zawartej w podanym adresie e-mail (np. e-mail nie powinien zawierać w sobie nazwiska Użytkownika).

VI. POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz adresów IP.
2. Adresy IP zbierane na podstawie analizy logów dostępowych są wykorzystywane w celach technicznych, związanych tylko z moderacją zgłoszeń z formularzy kontaktowych i administracją serwerem naszego Serwisu.
3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator serwisu (przedsiębiorca Robert Wołejnio, działającym pod firmą: „WALKER COMPANY Robert Wołejnio”, z siedzibą na ul. Nowotomyska 1 64 - 300 Bukowiec, NIP: 7881432707,).

5. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

7. W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

11. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie na stronie serwisu www.targi-expo.com
2. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu bez pisemnej zgody drugiej Strony.
3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres e-mail: kontakt@targi-expo.com
4. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: kontakt@targi-expo.com Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez WALKER COMPANY Robert Wołejnio zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.

 

Zapraszamy do kontaktu:

e-mail: kontakt@targi-expo.com

tel.: (+48) 607 050 037,
e-mail: hanna@targi-expo.com

tel.: (+48) 518 849 896,
e-mail: marlena@targi-expo.com


Clients

  • 23905680_1754617477934076_4008041231814603277_n
  • logo przepyszni
  • muga logo
  • logoeltronprzez
  • grand-royal
  • remedium
  • expo
  • rcp
  • sarbinowska
  • elr